رتبه
رتبه های اول رشته های مختلف در ترم :961
کارشناسي رشته زبان و ادبيات فارسي روزانه
9311100023فاطمه مقيمي دلاکي همت اباد
9411100019فاطمه ريگي
9511100021فاضله رضايي تاج ابادي
کارشناسي رشته علوم قران و حديث روزانه
9311101024فاطمه صادقي
9411101021نجم السادات حسيني يکتا
9511101013فاطمه حسني کبوترخاني
کارشناسي رشته مترجمي زبان انگليسي روزانه
9311102004زهرا اکبرپور
9411102025مهسا شاه کرمي
9511102012فاطمه حاجي عابديني بدرابادي