رتبه
رتبه های اول رشته های مختلف در ترم :961
کارشناسي رشته زبان و ادبيات فارسي روزانه
9311100023فاطمه مقيمي دلاکي همت اباد
9411100019فاطمه ريگي
9511100021فاضله رضايي تاج ابادي
9611100017زهرا خادمي ده كهان
کارشناسي رشته علوم قران و حديث روزانه
9311101024فاطمه صادقي
9411101021نجم السادات حسيني يکتا
9411101005مهديه اميري هنزا
9511101013فاطمه حسني کبوترخاني
9611101030ناديا زكي زاده
9611101001معصومه ابراهيمي سيريزي
کارشناسي رشته مترجمي زبان انگليسي روزانه
9311102004زهرا اکبرپور
9411102025مهسا شاه کرمي
9511102012فاطمه حاجي عابديني بدرابادي
9611102003مريم اقدامي